Caret

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Fogorvosi járóbeteg, szájsebészeti és fogászati szolgáltatás ellátására
 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, ADATOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Dentha Fogászati Bt. (székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 12. továbbiakban: Szolgáltató) által a fogászati szolgáltatást megrendelő, igénybe vevő személy, mint Megrendelő (vagy Páciens) (együtt Felek) között létrejött fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátásra, szájsebészeti szakellátásra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre. 

A Szolgáltató internetes honlapja:

A Szolgáltató internetes honlapot üzemeltet, mely a www.dentha.hu domain alatt érhető el. A honlap részletes információt szolgáltat a szolgáltatási árakról, akciókról, valamint tartalmazza a Szolgáltató mindenkori hatályos ÁSZF-jét (https://dentha.hu/aszf/).
 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. Szolgáltató: Dentha Fogászati Bt. (székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 12. Adószáma: 21751567-1-06; Cégjegyzékszám: 06-06-008375).
 
A Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel és szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztensek, dentálhigiénikusok és alvállalkozók igénybevételével végzi tevékenységét. Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi és asszisztensi felelősségbiztosítási szerződéssel, mely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. 

2. Megrendelő (vagy Páciens): az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve egyedi írásbeli szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

3. Törzsadatok, Anamnézis lap: a kezelések megkezdése előtt a Páciens által aláírt dokumentum, amely tartalmazza a Páciens adatait, az ÁSZF elfogadását és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásait is.

4. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (vagy “Fogászati kezelés – ajánlat”, Kezelési Terv): a Szolgáltató rendelőjében kiállított minden olyan jogi nyilatkozat, amely a szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és/vagy törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen, sajátjaként átad bármikor a kezelések folyamatában (így többek között, de nem kizárólagosan maga a Fogászati kezelés – ajánlat, Anamnézis lap, Műtéti beleegyező, Műtét előtti tájékoztatók, Műtét utáni tájékoztatók, Adatkezelési Tájékoztató, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos módosítására.
 

III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES JOGVISZONY FELTÉTELEI ÉS TARTALMA

1. A Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező egyedi szolgáltatási szerződés („Fogászati kezelés – ajánlat”, továbbiakban Kezelési Terv), ennek hiányában az igénybe vett szolgáltatás szerinti tartalommal határozzák meg. 

Amennyiben a „Fogászati kezelés – ajánlat” mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint. 

„Fogászati kezelés – ajánlat” (egyedi szolgáltatási megbízási szerződés) megkötésének módjai:

A Szolgáltatási szerződést írásban vagy ráutaló magatartással (különösen a szolgáltatás Páciens általi igénybe vételével) köthető meg.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha a „Fogászati kezelés – ajánlat”, így maga a szerződés aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

A Páciens a Szolgáltatóval való jogviszony létesítésével tudomásul veszi, hogy a „Fogászati kezelés – ajánlat”-on kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltak is a Kezelési Terv részét képezik, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért köteles megfizetni. 

Nem minősül új kezelési terv megkötésének, többek közt, a szolgáltatások módosítása vagy a Kezelési Terv egyéb módosítása.

Az egyedi szolgáltatási szerződés („Fogászati kezelés – ajánlat”) megkötésének korlátjai:

A Szolgáltató jogosult a Kezelési Terv megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül megtagadni.

Amennyiben a Páciens nem nagykorú vagy cselekvőképtelen, avagy cselekvőképességében korlátozott, a törvényes képviselőjének jóváhagyása is szükséges a Kezelési Terv megkötéséhez.

A Szolgáltató a Páciensi jogviszony fennállása alatt, illetve a Kezelési Terv megszűnését követően csak abban az esetben köt a Pácienssel egy új Kezelési Tervet, ha a Páciensnek nem áll fenn a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi kezelési terv megszűnésére nem a Szolgáltatónak a kezelési terv megszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Pácienssel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új kezelési terv a tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba Szolgáltató általi észlelésekor azonnali hatállyal megszűnik és a Páciens köteles valamennyi tartozását és az igénybe vett szolgáltatások díjait a Szolgáltató felé haladéktalanul megfizetni. 

2. A kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni (pl. fogászati státusz felvételekor rejtve maradt problémák, nem várt tényezők felmerülése esetében), azonban nagyobb szakmai eltérések indokoltságakor köteles lehetőség szerint előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat módosulását, melyről a kezelés megkezdése előtt, vagy a kezelés alatt a Szolgáltató szóban tájékoztatást nyújt. Az eredeti tervhez képesti módosult kezelés árajánlatát a kezelés folytatólagos igénybevételével a Megrendelő ráutaló magatartással fogadja el.

3. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia, dentálhigiénikusok és egyéb alvállalkozók igénybevételével teljesíti a kezelési terv szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja a szolgáltatás magas szinten történő megvalósulásához kellő Páciens-koordinációt, valamint a szükséges fogtechnikai együttműködéseket és egyéb anyagokat a kezelést ellátó (közreműködő) fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

A Szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális és általános fogorvosi, és fogszakorvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez – a Szolgáltató alvállalkozókat (közreműködőket) is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató a közreműködőkkel saját belátása szerint jogosult megállapodni azok szolgáltatásainak feltételeiről és erről nem köteles semmilyen tájékoztatást adni a Páciens részére

4. A „Fogászati kezelés – ajánlat” (Kezelési Terv) megkötéséhez szükséges Páciens adatok: 

A Páciens személyes adatait (Törzsadatok), valamint egészségügyi adatait tartalmazó Anamnézis lap.

A Szolgáltató a fenti adatokat a szükséges mértékben kéri be a Pácienstől.

A Szolgáltató jogosult megbízni a Pácienstől kapott adatokban és a szolgáltatását ennek megfelelően nyújtani. Amennyiben a Páciens által megadott adat valótlannak, pontatlannak, vagy félre vezetőnek, vagy helytelennek bizonyul, akkor az ebből fakadó kár a Pácienst terheli, beleértve a Szolgáltató kárát is. A Szolgáltatót ezzel összefüggésben kárfelelősség, kártérítés, és egyéb fizetési kötelezettség a Páciens felé nem terhelheti.

A Páciens adataiban bekövetkezett bármely változást a Páciens köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban vagy emailen bejelenteni. A Páciens mulasztása esetén a Szolgáltató a Páciensről tárolt adatok alapján teljesíti a Páciensi jogviszonyból eredő kötelezettségeit. A bejelentés elmulasztásából eredő kárt a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a Páciens bejelentése alapján változtatja meg a Páciensről a rendszerében szereplő adatait.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató jogosult a kezelési tervet, egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy azok módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni.

Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint, ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

Szolgáltató jogosult a Páciens fogászati kezelése során és azzal kapcsolatban digitális lenyomatot, arcfotót, szájfotót, videót (a továbbiakban: képanyagot) készíteni, amelyeket a Páciens személyiségi jogainak tiszteletben tartásával és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítettek szerint a Szolgáltató jogosult:

 • továbbítani fogpótlás készítéséhez a vele együttműködő fogtechnikai labornak a lehető legtökéletesebb fogpótlás érdekében;
 • felhasználni a Szegedi Tudományegyetem Fogorvosi Karának akkreditált képzőhelyeként a betegellátás mellett végzett oktatási és továbbképzési feladatok ellátása során.

Megrendelő jogai és kötelezettségei:

Megrendelő jogosult az általa megadottak alapján Szolgáltatótól tájékoztatást és „Fogászati kezelés -árajánlat”-ot (Kezelési Terv) kérni a szükséges kezelésről, annak menetéről, várható költségeiről.

Megrendelő a Fogászati kezelés – árajánlat, a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott tájékoztatók és beleegyező nyilatkozatok elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy rajta, vagy az általa képviselt személyen Szolgáltató fogorvosi és vagy szájsebészeti beavatkozást hajtson végre.

Megrendelő a kezelések során saját felelősségére kérheti a kezelés megszakítását, későbbi időpontban történő folytatását, valamint a kezelés abbahagyását. Ez esetben Megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles a díjat megfizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

Fogpótlások (koronák, hidak, betétek, kivehető pótlások, részleges kivehető pótlások stb.) készítésének elindításához a lenyomatvétel alkalmával 50% előleg megfizetése szükséges.
 

IV. GARANCIA, FELELŐSSÉG

Általános feltételek a garanciavállalásról, felelősségről

A Szolgáltató kizárólag a fog(szak)orvosai által, a Dentha Fogászat Szeged, Osztrovszky utca 12. szám alatt lévő rendelőjében megkezdett, végig vitt és befejezett munkákra, fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre vállal garanciát a Páciens felé az alábbi feltételek szerint és korlátozások mellett. 

A felelősség-korlátozásokat a Páciens kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A Szolgáltató hibás teljesítésből eredő helytállási kötelezettsége a szakma szabályainak be nem tartásából eredő hibákra terjed ki.

A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával állnak összefüggésben.

A fogászati kezelések végeredményét a Páciens általános egészségügyi állapota, valamint szájhigiénés szokásai is befolyásolják, melyekre a garancia nem terjed ki.

A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire és más szakorvosi ellátás igénybevétele költségeinek megtérítésére, valamint a fogpótlás elvesztésére.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a gyökérkezelések kimenetelének sikerességéért, illetve a kezelések folyamán váratlanul szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a hidak és koronák előkészítése során, vagy azokat követően esetlegesen szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. (Esetenként előfordulhat, hogy a kezelt fog a koronák számára történő előkészítés, csiszolás során a fúró rezgő mozgása okozta traumát szenved, aminek következménye lehet a gyökérkezelés elvégzésének szükségessége)

A Szolgáltató ideiglenes hidak, ideiglenes koronák és ideiglenes fogpótlások vonatkozásában nem fogad el garanciális igényeket.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességének függvényében (valamint az előre nem azonosítható kockázatoktól függően), a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Megrendelő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a Megrendelő által kért beavatkozás következtében, melyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget. 

A Szolgáltató nem vállal továbbá sem anyagi, sem bármi egyéb felelősséget a már átadott fogpótlások esztétikai okokból fellépő utólagos (átadás-átvételt követő) reklamációjáért.

A Szolgáltató kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten (de nem kizárólag) a parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt Megrendelő kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a költségekért és károkért, amelyek Megrendelőt azért érik, mert Szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül a háború, természeti kár és a kezelőorvos vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte, valamint a rendelőt érintő közszolgáltatások szünetelése.

A garanciális beavatkozás kizárólag a Dentha Fogászat rendelőjében történik. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője.

A Dentha Fogászati Bt. nem téríti meg egy másik fogászati rendelőben elvégzett garanciális beavatkozás ellenértékét.

Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban közölni Szolgáltatóval. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása alapos, Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 4 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igényének. Ha Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogást nem lehet kivizsgálni, úgy Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

Fogtechnikai hiba esetén – a jótállási feltételek teljesülése esetén – a Szolgáltató viseli a kijavítással/kicseréléssel kapcsolatos fogászati és fogtechnikai költséget. A kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató fogorvosi rendelője. Szolgáltató helytállása más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére, illetve szállás, útiköltség térítésére nem terjed ki.

A garanciális igény bejelentésére a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

 • Személyesen a Dentha Fogászati Bt rendelőjében (6721 Szeged, Osztrovszky u. 12. szám alatt).
 • Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +36 30 2069532 vagy a 06 62 317 818 telefonszámokon
 • Elektronikus levél formájában az info@dentha.hu e-mail címen

A garancia időtartama

A Szolgáltató az alábbi maximális garanciális időtartamokat vállalja az egyes szolgáltatások esetén:

 1. Esztétikus tömésre: 1 év garancia
 2. Betétekre (inlay, onlay): 2 év garancia
 3. Cirkon koronák, hidak) 3 év garancia; fém-kerámia és préskerámia koronák és hidak 2 év garancia
 4. Kivehető fogpótlások, fogsorok: 6 hónap garancia
 5. Porcelán héj: 1 év garancia
 6. az implantátumokra, mint termékre a gyártó anyagtörési garanciát vállal, de ez nem fedezi az újabb behelyezés műtéti költségeit. A gyártói garancia nem azonos a behelyezés garanciájával. A beépített implantátum 1 éven belüli elvesztése esetén ingyenesen új implantátumot helyezünk be, amennyiben nem áll fenn a garanciát kizáró okok valamelyike, valamint nincs olyan csontállomány sérülés/veszteség, amely azt lehetetlenné teszi. Ha ez nem lehetséges, az elvesztett implantátumért visszatérítés nem jár.

A fentieken túl a Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást.

A garancia érvényességének feltételei és kizárása

A Szolgáltató által vállalt garancia kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén érvényes:

 1. a Páciens a fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat folyamatosan betartja
 2. a Páciens a kezelőorvosa által előírt ellenőrzéseken, de legalább évente egy alkalommal a Szolgáltató fogászati rendelőjében megjelenik
 3. a Páciens legkésőbb 30 napon belül elvégeztesse azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás, protézis alábélelés), amelyeket kezelőorvosa javasol
 4. a Páciens a fogpótlást a megadott módon tisztán tartja
 5. a Páciens a fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőnek tegye ki, amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez
 6. a Páciens a fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek
 7. a Páciens minden beavatkozást határidőre kifizet a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató által vállalt garancia érvényét veszti, amennyiben a Páciens:

 1. nem jelenik meg az előírt ellenőrzésen,
 2. nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti, a páciens rágószerveit érintő problémák felmerülése esetén
 3. rövid időn belül nagyobb súlygyarapodás, illetve súlyvesztésége lesz,
 4. krónikus betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat,
  valamint a fogpótlás állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sugárkezelés- és kemoterápia utáni állapot),
 5. a kezelést követően kialakulnak, a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek, és azok következményei,
 6. a fogpótlás vagy implantátum extrém igénybevételnek van kitéve (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) és ennek következtében károsodik a fogmű,
 7. a fogpótlást rendellenesen használja, és így a fogmű károsodik (pl. leejtett fogsor, sportsérülés),
 8. baleset miatt sérül a fogmű,
 9. a fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása,
 10. a Páciens a Szolgáltató által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik klinikán végezteti el
 11. a kezelés alatt vagy a kezelést követően, más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést a Szolgáltató által kezelt területre
 12. porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra (nem rendeltetésszerű használat, vagy külső behatás),
 13. az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül, (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás),
 14. a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, a fogművet nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére.
 15. a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.
 16. Implantátumok esetében a garanciális jótállás nem terjed ki a felépítményre (implantátum fej és egyéb implantátum alkatrészek), és az implantációs fogpótlásokra (koronák, hidak). Nem a Dentha Fogászat rendelőjében és nem a Dentha Fogászat orvosa által behelyezett implantátumokra garancia nem vállalható. A Dentha Fogászat rendelőjében és fogorvosa által behelyezett implantátumokra más rendelőben és más fogorvos által nem korrekt harapási pozícióban elkészített koronák/pótlások esetén, illetve emiatt az implantátumok túlterhelésből adódó elvesztése esetén a Dentha Fogászatot garanciális felelősség nem terheli.
 17. A csontpótlás sikerességére garancia nem adható. Minden csontpótlás után bizonyos mennyiségű csontpótló anyag felszívódik. A szakmai irányelvek és a több évtizedes saját tapasztalatok alapján határozzuk meg a csontpótlás mértékét, azonban a felszívódás mértékében jelentős egyéni eltérések lehetnek. Ha a felszívódás a vártnál nagyobb mértékű, kiegészítő csontpótlást kell végezni. Ez további költségekkel jár, és a pácienst terheli. Ez a szituáció bár nagyon ritka, de előfordulhat.

Kötelező fogászati kontroll: A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli. 

A dentoalveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában havi kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi két alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik. 
 

V. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE: KEZELÉSI DÍJAK, KÖLTSÉGEK, SZÁMLÁZÁS

1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelő várótermében kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések, illetve az egyes anyagok díja a Kezelési Terv, illetve a Szolgáltatási Szerződés szerint fizetendő. 

2. A Kezelési Terv szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök, illetve a közvetített szolgáltatások költségei a Kezelési Tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandóak.

3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. A Szolgáltatási Szerződés szerint az aktuális díjjegyzék figyelembevétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.

4. Fogtechnikai anyagok/fogművek szolgáltatása esetén a vonatkozó kezelés költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag/fogművek beépítésekor fizetendő, vagy nagyobb értékű szolgáltatások esetén a szolgáltatás teljes költsége előre fizetendő.

5. A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult előleget kérni a Páciensektől az adott kezelés megkezdése előtt, amennyiben ezt a Szolgáltató saját megítélése alapján szükségesnek találja.

6. A kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya stb.) és a fizetés határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat összege.

7. A Páciens felelős a díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségek megfizetéséért. A Páciens tartozásának behajtásában közreműködők által felszámított költségeket mint kárt, a Páciens köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 

8. Amennyiben a Páciens befizetése a számla összegénél kevesebb, vagy a befizetés nem köthető számlához, a Szolgáltató a befizetést az alábbiak szerint rendeli a tartozáshoz:

 1. a befizetést a Szolgáltató a nem a szolgáltatásból eredő tartozásokra fordítja először, beleértve a késedelmi kamatot és a költséget – amennyiben ilyen tétel a számlán szerepel –, ezt követően történik a számlához tartozó szolgáltatásból eredő tartozások kiegyenlítése;
 2. amennyiben nem azonosítható be, hogy a befizetés melyik számlához kapcsolódik, akkor a fentiek figyelembevételével mindig a legrégebbi számlatartozáshoz kerül hozzárendelésre a befizetés. 

9. Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés szerint díj- és anyagköltségek az Kezelési Terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, “Fogászati kezelés – ajánlat”, „Kezelési Terv” 90 napig, vagy a naptári év végéig érvényes. Ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség változtatására. Ezen túlmenően a Kezelési Tervben szereplő díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is. 

10. Szolgáltató az egyes kezelés(ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla átvételével a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését igazolja.
 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A KEZELÉS LEMONDÁS

1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat összege. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott Kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható. 

3. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés legkésőbb a kezelés időpontját 24 órával megelőzően mondható le. Amennyiben az időpont legkésőbb annak kezdetét megelőzően 24 órával nem kerül lemondásra, illetve a Megrendelő nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles 10.000,- Ft rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja. 

Amennyiben ilyen esetben a Szolgáltató anyagokat szerzett be a Páciens részére és a kezelésre az eredeti időpontot követő két héten belül nem kerül sor a Szolgáltató a beszerzett anyagok teljes ellenértékét jogosult kiszámlázni a Páciens részére meghiúsulási kötbérként. A jelen szakasz rendelkezései abban az esetben is alkalmazandóak, ha az adott szolgáltatást a Páciens nevében vagy javára más személy (például hozzátartozó) rendeli meg.
 

VII. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok, különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

1. Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait, valamint az ellátás során rögzített egészségügyi adatait, egyéb adatokat a jogszabályok szerint orvosi titokként kezeli. Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak Szolgáltató által a belső (kórtörténeti és ügyfélkapcsolati) nyilvántartásokban történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy Szolgáltató a Megrendelő gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási és oktatási célokra felhasználja.

Egyebekben a külön Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatót, valamint a Rövidített Adatkezelési Tájékoztatót az alábbi linken találja (vagy töltheti le): https://implantkozpont.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr/. 

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, és úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

3. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőjében biztonsági kamerarendszer működik ezért hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A felvételkészítés során a Szolgáltató a hatályos képrögzítési és adatvédelmi jogszabályokat betartja. A Rendelői Kameraszabályzatot a rendelő várótermében publikusan elérhetővé teszi. 

4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Megrendelőt érintő egyéb változásokról, Szolgáltató újdonságairól (hírlevél formájában) őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

A Páciens a szolgáltatás igénybevételével elfogadja továbbá a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

5. A Szolgáltató a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót, azaz a betegjogi képviselő elérhetőségét. 

6. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni a hatályos polgári jog és a speciális szakmai és felelősségbiztosítási szabályok szerint, a kárfelelősségi kizáró nyilatkozatot a jelen Általános szerződési feltételekben és/vagy az egyes kezelési terveken kell feltüntetni.

7. A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékesség napjáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti. 

8. A Páciens kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi általa, a Szolgáltatónak átadott személyes adatot jogosult volt a Szolgáltató tudomására hozni, az ehhez szükséges valamennyi hozzájárulást beszerezte.
 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés, a Kezelési terv aláírásával (vagy aláírás hiányában, ráutaló magatartással a szolgáltatás Páciens általi igénybevételével) elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifogás emelésére kizárólag a kezelés megkezdését megelőzően (akár a kezelés megtagadásával) van mód. A Megrendelő paciens a kezelés engedélyezésével tudomásul veszi, hogy a felek jogviszonyát a jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés képezi, és az annak tartalmát nem vitatja. 

2. Jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.

3. Az ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv, valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság illetékességének.

5. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.

6. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Megrendelővel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

7. A Dentha Fogászati Bt. Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó dokumentum tizenegy számozott oldalból áll.

8. Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, és a magyar és angol nyelvű változatok közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat lesz az irányadó.

Hatályos 2023.03.01-től visszavonásig.
Dentha Fogászati Bt. képviseletében:
Dr. Tóth Anikó ügyvezető

Bejelentkezés


Röntgen csatolása

x