Caret

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

TARTALOM JEGYZÉK

 

1. Adatkezelési tájékoztató célja, az adatkezelés általános célja, jogalapja, általános adatkezelési irányelvek, fogalom meghatározások

2. Adatkezelő adatai
2.1. adatvédelmi tisztségviselő

3. Az adatkezelés módja
3.1. Adatkezelésre jogosultak
3.2. Adatfelvétel
3.3. Adattörlés
3.4. Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés
3.5. Orvosi titok védelme
3.6. Gyógykezelés során jelen lévő személyek
3.7. Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a beteg joga a tájékoztatáshoz
3.8. Hozzátartozó és más személy tájékoztatása
3.9. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

4. Az implantátum regiszter
4.1. Tájékoztatás az implantátum regiszterrel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekről

5. Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés

6. Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása
6.1. Nyilvántartási kötelezettség
6.2. Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje
6.3. Adatbiztonság

7. A kezelt személyes adatok köre
7.1. E-mail és telefonos kommunikáció
7.2. A gyógykezelés céljából történő adatkezelés
7.3. A számla kiállítása
7.4. Panaszok kezelése
7.5. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
7.6. Weboldal látogatási adatok (cookie, analitika, remarketing)

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
8.1. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
8.2. Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
8.3. Adatfeldolgozói tevékenység fogtechnikus részére
8.4. Adatfeldolgozás, adattovábbítás jogszabályi kötelezettség alapján
8.5. Adatfeldolgozói tevékenység mikroszkópos vizsgálathoz
8.6. FLEXI-DENT Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartási Rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
9.1. Tájékoztatáshoz való jog
9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
9.3. Helyesbítés joga
9.4. Törléshez való jog
9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
9.6. Adathordozáshoz való jog
9.7. Tiltakozás joga
9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
9.9. Visszavonás joga
9.10. Bírósághoz fordulás joga
9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

11. Egyéb rendelkezések

 

1. Adatkezelési tájékoztató célja, az adatkezelés általános célja, jogalapja, adatkezelési irányelvek, fogalom meghatározások

A páciensek adatait a DENTHA Bt. (továbbiakban Adatkezelő, Társaság) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatok megadása önkéntes, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a DENTHA Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja (Eüak tv. 4. § (1) bekezdés):

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,

 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

 • a betegjogok érvényesítése

 • a társadalombiztosítás részére történő adattovábbítás az OEP finanszírozású szolgáltatás esetén.

Egészségügyi és személyazonosító adatot az Eüak tv. 4. § (2) bekezdése értelmében a fent meghatározottakon túl – törvényben meghatározott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:

 • egészségügyi szakember-képzés,

 • orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,

 • statisztikai vizsgálat,

 • hatásvizsgálati célú anonimizálás, tudományos kutatás,

 • az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,

 • a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot alapján történik,

 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata,

 • továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások

 • finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása,

 • bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,

 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében,

 • közigazgatási eljárás,

 • szabálysértési eljárás,

 • ügyészségi eljárás,

 • bírósági eljárás,

 • az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,

 • a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység

 • munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik,

 • közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása,

 • a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság megállapítása,

 • munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés.

 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében,

 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,

 • az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás,

 • eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása,

 • betegút-szervezés,

 • az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése,

 • az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése,

 • az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében,

 • az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése.

A fent meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni. A fent meghatározott adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés általános jogalapja:

 Az adatkezelés jogalapja az Eüak tv., valamint az Eü tv. által előírt, illetékes hatóság részére történő kötelező adattovábbítás (beleértve az OEP felé történő kötelező adattovábbítás esetét is amennyiben a beteg a társadalombiztosítás terhére veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatást) esetében a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Egyéb esetben a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése, gyógykezelés az adatkezelés jogalapja. A hírlevélre történő feliratkozás céljából kezelt e-mail címek adatkezelésének alapja az érintett hozzájárulása, míg az Adatkezelő rendelőintézetében elhelyezett kamerák használatának, mint adatkezelésnek a jogalapja az Adatkezelőnek a vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüak tv.)

 • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről.

A DENTHA Bt., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 • a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Fogalom-meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.

Sürgős szükség: az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Betegellátó: a kezelést végző szakorvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy.

Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Adatkezelő adatai

 • DENTHA Fogászati Betéti Társaság

 • Székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.

 • Adószám: 21751567-1-06

 • Cégjegyzékszám:06-09-008375

 • Kibocsájtó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

 • Elektronikus levelezési cím: info@dentha.hu

 • Telefonos elérhetőség: +36 30 206 9532

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Tóth Szilvia

Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.

E-mail: tothszilvia@dentha.hu

 

3. Az adatkezelés módja

3.1. Adatkezelésre jogosultak:

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – jogosult:

 • a betegellátó,

 • szolgáltató vezetője, illetve

 • a szolgáltató vezetője által megbízott személy.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, vagy megsemmisüléssel, megváltozással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

3.2. Adatfelvétel:

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét. A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását is biztosítani kell. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat (név, születési hely- idő, anyja neve, lakcíme), továbbá a kezelés előtt vagy annak során rögzített egészségügyi adatokat elektronikus adatbázisban rögzíti és tárolja.

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes képviselő) adta meg, illetve engedélyezte.

Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.

Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

3.3. Adattörlés: 

Adatot törölni csak a jelen Tájékoztató alapján lehet. A törlés során be kell tartani az adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt adatok esetében azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Az adattörlést az Adatkezelő vezetőjének engedélyével lehet elvégezni. A kamerafelvételek során rögzített kép- és hanganyag legfeljebb 30 nap elteltével automatikusan törlésre kerül kivéve, ha az szabálysértési vagy büntetőeljárás alapjául szolgáló bizonyítékul szolgál, amely esetben az Adatkezelő a kép- és hanganyagot kizárólag a nyomozóhatóság részére küldheti tovább.

3.4. Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés:

A fogorvosi, szájsebészeti ellátás során az Adatkezelő rögzíti a kezelést igénybe vevő személy (érintett) személyes-, illetve a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatait. Az érintett vagy törvényes képviselője az egészségügyi és a személyazonosító adatokat az Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése érdekében adja meg az Adatkezelő részére.

Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,

 • ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,

 • ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,

 • heveny mérgezés esetén,

 • ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,

 • ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,

 • ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,

 • ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Az adatfelvétel során kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg gyógykezelésével. A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz a gyógykezelt személy kezelését végzők férhessenek hozzá. Az Adatkezelőnél munkaviszonyban álló fogtechnikus munkakörben dolgozó munkavállalók a fogmű elkészítéséhez szükséges mértékben jogosultak megismerni a beteg adatokat, a fogtechnikusok adatkezelésére egyebekben a jelen tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

3.5. Orvosi titok védelme:

A betegellátót, valamint a szolgáltatóval (Adatkezelővel) alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A betegellátót a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek.

A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség. Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy a szolgáltató valamennyi dolgozója kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri leírásába kell foglalni, illetve ahhoz csatolni kell. Az érintettnek (betegnek) joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt

 • törvény elrendeli,

 • mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

3.6. Gyógykezelés során jelen lévő személyek:

A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik.

Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával:

 • más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli,

 • a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre fogvatartott személy esetében kerül sor,

 • a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja, amennyiben a gyógykezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása céljából erre szükség van,

 • ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban van.

Fent meghatározottakon felül jelen lehet az,

 • aki a beteget az adott betegség miatt már kezelte,

 • akinek az egészségügyi szolgáltató vezetője szakmai ok miatt engedélyt adott. A gyógykezelt személy kifejezett tiltakozásának ebben az esetben helyt kell adni.

Az egészségügyi szakember-képzés céljából az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulásával lehet jelen a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint tanulója.

A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző fogorvosnak. A beteg emberi jogait és méltóságát ilyenkor is tiszteletben kell tartani.

3.7. Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a beteg joga a tájékoztatáshoz:

A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről. A beteg tájékoztatása az adatvédelemről a recepción való személyes jelentkezéskor történik meg. A tájékoztatás megadását a beteg az adatvédelmi hozzájárulás aláírásával igazolja. A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is. A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző fogorvos adja meg. A beteg gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat. Szakdolgozó, illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző fogorvos erre az adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik.

A kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja. A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag a fogorvos jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.

3.8. Hozzátartozó és más személy tájékoztatása:

A beteg a szolgáltatóhoz való bejelentkezéskor, vagy később rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.

3.9. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga:

A beteg (vagy törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokról, és joga van betekinteni az egészségügyi dokumentációba. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.

A beteg jogosult

 • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,

 • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,

 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni

 • egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni;

 • a jogszabály által előírt esetekben zárójelentést kapni

A beteg ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személy, az ellátás befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személy jogosult a másolat kiadásának kérésére, illetve átvételére.

Az érintett halála esetén – ha korábban másként nem rendelkezett – törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint azokról másolatot kapni. A jogosultságot a kérelmező okirattal köteles igazolni. A másolat(ok) kiadása kizárólag eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt kérelem alapján történhet. A kérelem eredeti példányát az ügyirathoz (kórlaphoz) csatoltan kell őrizni.

Az egészségügyi dokumentáció kiadása esetén a kért dokumentumokat a rendszerben rögzítettek szerint kell kiadni. A dokumentumok kiadásáért az adatvédelmi tisztviselő felel. A kiadás tényét a dokumentációban, és külön nyilvántartásban rögzíteni kell. A kiadást megelőzően az átvevő személyazonosságát, vagy meghatalmazását igazolni köteles. Az igazolás tényét az átvevő személyi adatainak és személyi igazolvány számának rögzítése mellett rögzíteni kell. Amennyiben más, felhatalmazott személy kéri ki a dokumentációt, akkor a felhatalmazás dokumentumát is csatolni kell a betegdokumentációhoz.

Az egészségügyi dokumentáció kiadása kizárólag az ügyvezető engedélyével történhet az alábbi esetekben:

a. Rendőrhatóság, vagy más hatósági szerv megkeresése;

b. Ügyvédi megkeresés;

c. Az egészségügyi ellátással összefüggő kártérítési igénnyel kapcsolatos megkeresés.

Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a másolat kiadására vonatkozó jogosultság.

A cselekvőképes beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

a. megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit a tájékoztatni kell;

b. az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül, a fent megnevezett személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból.

Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs a fentiek szerinti nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a fenti pontban foglalt korlátok közötti gyakorlására a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

a. a beteg törvényes képviselője;

b. ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes

i. házastársa vagy élettársa;

ii. ennek hiányában gyermeke;

iii. ennek hiányában szülője;

iv. ennek hiányában testvére,

v. ennek hiányában nagyszülője,

vi. ennek hiányában unokája;

c. a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes

i. gyermeke;

ii. ennek hiányában szülője;

iii. ennek hiányában testvére;

iv. ennek hiányában nagyszülője,

v. ennek hiányában unokája.

Az Eütv. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, meghatalmazásban megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.

Sürgős szükség esetén a kezelőorvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi-és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.

 

4. Központi Implantátumregiszter

4.1. Tájékoztatás az implantátumregiszterrel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekről:

Amennyiben a kezelés során az érintett beteggel kapcsolatban implantátum beültetésére, kivételére vagy cseréjére kerül sor, úgy az Adatkezelő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartás adatainak az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintett további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése céljából vezetett központi implantátumregiszter részére történő továbbítására köteles. A központi implantátumregisztert működtető egészségbiztosítási szerv a személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez. A kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv minden személyazonosító adat tekintetében azonos kódképzési módszer alapján hozza létre úgy, hogy az a személyes adatokra történő visszafejtést ne tegye lehetővé és ugyanazon beteg tekintetében valamennyi adattovábbítás – függetlenül a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltatótól – azonos kapcsolati kódhoz kapcsolódjon.

A fentiek szerinti kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv az általa működtetett informatikai alkalmazás útján megküldi a nyilvántartást vezető egészségügyi szolgáltatónak. A kapcsolati kódot az egészségügyi dokumentációban – ennek keretében a betegnek átadott zárójelentésben külön is – fel kell tüntetni. Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása céljából a központi implantátumregiszterben kapcsolati kóddal ellátott, személyazonosításra alkalmatlan adatokat megismerheti.

Az egészségbiztosítási szerv a központi implantátumregiszterben tárolt, személyazonosításra alkalmatlan adatokról kapcsolati kóddal ellátva, kérelemre 8 napon belül, illetve ha az implantátumot viselő személyek egészségének védelme érdekében szükséges, haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatást nyújt az egészségügyi államigazgatási szerv és a szakmai minőségértékelésért felelős szerv részére.

Az egészségügyi szolgáltatónak a betegdokumentációban feltüntetett kapcsolati kódot tartalmazó kérelemére az egészségbiztosítási szerv a központi implantátumregiszterben tárolt adatokról kapcsolati kóddal ellátva haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatást nyújt az egészségügyi szolgáltató által kezelt személyen korábban végzett, implantátumot érintő beavatkozással kapcsolatban.

Ha az implantátumot viselő személy tekintetében sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot megelőzése vagy elhárítása érdekében szükséges, és a legutolsó, implantációval kapcsolatos ellátást végző egészségügyi szolgáltató jogutód nélkül megszűnt vagy az egészségügyi dokumentáció nem vagy jelentős késedelemmel szerezhető be, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv megismerheti az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat annak érdekében, hogy az érintettel kapcsolatba lépjen és tájékoztassa az egészsége védelmében szükséges teendőkről.

A központi implantátumregiszterben tárolt adatokat az érintettre vonatkozó utolsó adattovábbítástól számított 50 év elteltével törölni kell.

 

5. Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés

A betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi és személyazonosító adatot, ha fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül fel. Az ÁNTSZ városi intézete közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett személyazonosító adatait.

 

6. Egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása

6.1. Nyilvántartási kötelezettség:

Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A betegellátó saját feljegyzései a nyilvántartás részét képezik. 

6.2. Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje:

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni

 • a beteg személyazonosító adatait,

 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,

 • a kórelőzményt, a kórtörténetet,

 • az első vizsgálat eredményét,

 • a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,

 • az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,

 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,

 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,

 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,

 • a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,

 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,

 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,

 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

 • az egyes vizsgálatokról készült leleteket,

 • a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,

 • a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen. Az Eüak tv. 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év). Az Adatkezelő maga alakítja ki az egészségügyi dokumentáció tárolásának szabályait. Az Adatkezelőnek a tárolás során biztosítania kell a dokumentáció védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen.

6.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint Munkavégzői, illetve az általuk igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő Munkavégzői részére előírja.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,

 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

7. A kezelt személyes adatok köre
 

7.1. E-mail és telefonos kommunikáció során megadott adatok, előjegyzés

Honlapunkon lehetősége van a pácienseknek telefonos vagy e-mail formátumú kommunikáció, konzultáció kérésére. Ahhoz, hogy e kérésnek eleget tudjunk tenni az alábbi adatok megadása szükséges:

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatok tárolásának helye

Adatőrzés ideje

Adatok címzettje

telefonos, e-mailes megkeresés

 • név

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • röntgen (esetleges tartalom)

önkéntes hozzájárulás

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

elektronikusan

A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a tájékoztatás megkívánja. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

 

előjegyzési időponttal kapcsolatos adatkezelés

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • kezelés időpontja

gyógykezeléshez szükséges és jogszabályi kötelezettség

elektronikusan, papír alapon

előjegyzett időpontig

 

 
7.2. A gyógykezelés céljából történő adatkezelés

A kezeléshez elengedhetetlenül szükséges, hogy a kezelő orvos által meghatározott mértékű személyes és egészségügyi adatokat kapjunk az érintettől. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges a kezelés sikeressége céljából.

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatok tárolásának helye

Adatőrzés ideje

Adatok címzettje

járóbeteg szakellátás (gyógykezelés)

 • név

 • születési hely, idő

 • TAJ szám

 • anyja neve

 • lakcíme

 • telefonszám

 • kezelés időpontja

 • az egészségügyi dokumentációba kötelezően feltüntetendő adatok (6.2)

 • az egészségügyi dokumentáció során keletkezett dokumentumok

gyógykezeléshez szükséges és jogszabályi kötelezettség

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b), c) pont szerinti adatkezelés].

elektronikusan és papír formátumban

Az Eüak tv. 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év).

az EESZT-ben tárolt adatok vonatkozásában az érintett halálától számított 5 év Eüak tv. 35/F § (3).

Az adatkezelési tevékenység során az adatokat az OEP, az EESZT, az Implantátum Regiszter és a Betodent Kft. (6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.) részére továbbíthatjuk.

 

7.3. A számla kiállítása

Az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatok tárolásának helye

Adatőrzés ideje

Adatok címzettje

számla készítése

 • Név

 • Cím

 • Számlaadatok

jogszabályi kötelezettség

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

elektronikusan, papír alapon

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla

kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

alapján 8 évig kell megőrizni

Egészségügyi Pénztárak (esetlegesen)

Könyvelő:

név:Könyv-L 2000 Bt.

Cím: 6772 Deszk, Petőfi u. 25.

 

7.4. Panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a szolgáltatással kapcsolatos panaszok kezelése érdekében történik.

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatok tárolásának helye

Adatőrzés ideje

Adatok címzettje

panaszkezelés

 • Név

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Cím (esetleges)

 • Egészségügyi dokumentáció

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

elektronikusan

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig

köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Az ügyben eljáró bíróság, vagy fogyasztóvédelmi szervezet.

 
7.5. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a páciensek teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása.

A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatok tárolásának helye

Adatőrzés ideje

Adatok címzettje

marketing

 • Név

 • E-mail cím

 • Cím

önkéntes hozzájárulás

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

elektronikusan

5 év

Dentha Bt.

A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a info@dentha.com, e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: DENTHA Bt.(6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.)

A Társaság a hírlevél listát ötévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez öt év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül a Társaság törli.

 
7.6. Weboldal látogatási adatok (cookie, analitika, remarketing)

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak.

A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés időtartama

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, mely belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Google egyéb szolgáltatásai

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

Google Adwords Conversion Tracking: Ha a látogató egy Google-hirdetésen keresztül érte el weboldalunkat, A Google Adwords egy egyedi (minden ügyfélnél más) cookie-t helyez el a látogató számítógépére, mely 30 napig gyűjt további információkat a felhasználóról, utána megszűnik. A Google felismeri, ha a felhasználó rákattint egy hirdetésre, és átirányítják adott oldalra. Ezen konverziós információkat a Google konverziós statisztikákat hoz létre az AdWords-ügyfelek számára. Az AdWords ügyfelek megkapják a hirdetésükre kattintó felhasználók teljes számát és azok számát is, akik át lettek irányítva egy Conversion-Tracking-Tag oldalra. A felhasználókról viszont nem kapnak személyes információt. Ezek a cookie-k kikapcsolhatóak a böngésző letiltásával a “www.googleadservices.com” domain cookie-jaitól.

Google Tag Manager: A Google Tag Manager honlaphoz kapcsolt jelölőket (tag-eket) menedzselő felület, mely sütiket nem helyez el, és személyes adatokat sem gyűjt. Az eszköz kiváltja azokat a címkéket, melyeket saját részéről adatok gyűjtésére használ. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

A Google adatvédelmi feltételeiről további információ a https://policies.google.com/privacy?hl=hu weboldalon található.

A Google által használt sütiket a www.google.com/privacy/ads oldalon tilthatja le. A sütik letiltásával viszont fennáll a lehetőség, hogy a weboldal összes funkciója teljes mértékben nem használható.

 

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő – a következő bekezdésben foglalt kivétellel -, továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani. Ez vonatkozik az adatkezelővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra is. A páciens gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel, kezelhet egészségügyi adatot.

Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint

b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére – másolatot kaphat.

8.1. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Könyv-L Bt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6772 Deszk, Petőfi u. 25.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 20 461 8813

Az adatfeldolgozó e-mail címe: konyvl2000@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

8.2. Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Dentha Bt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 30 206 9532

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@dentha.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

8.3. Adatfeldolgozói tevékenység fogtechnikus részére

Az adatfeldolgozó megnevezése: Alfa-Omega Dent Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 26.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 20 927 2591

Az adatfeldolgozó e-mail címe: alfaomegadent@gmail.com
 

Az adatfeldolgozó megnevezése: H-Team Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 6723 Szeged, Hóbiárt Basa u. 6. II/6

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 30 831 1478

Az adatfeldolgozó e-mail címe: labor.dsl@hotmail.com
 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kapás Dentart Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 6725 Szeged, Hattyas u. 12/d.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 62 484 997

Az adatfeldolgozó e-mail címe: labor@kapasdentart.hu
 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Vörös Labor Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 6721 Szeged, Bárka u. 1.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 62 426 284

Az adatfeldolgozó e-mail címe: voroslabor.szeged@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a fogtechnikai jellegű munkák elvégzésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett személyes és – a fogtechnikai munka elvégzéséhez szükséges mértékű – egészségügyi adatait kezeli.

8.4. Adatfeldolgozás, adattovábbítás jogszabályi kötelezettség alapján

Az adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók. Az egészségbiztosítási szervnek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 81. §-ában meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az egészségügyi ellátó hálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. A különböző forrásból származó egészségügyi és személyazonosító adatokat csak addig az időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges.

8.5. Adatfeldolgozói tevékenység mikroszkópos vizsgálathoz

Az adatfeldolgozó megnevezése: Beto-Dent Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: betodent@invitel.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik mikroszkópos elemzések elvégzésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett személyes és – a mikroszkópos munka elvégzéséhez szükséges mértékű – egészségügyi adatait kezeli.

8.6. FLEXI-DENT Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartási Rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Flexi Medical Hungary Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 1 792 1234

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@flexi-dent.hu
 

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

A DENTHA Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett kérelmére az

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett az egyes fejezetekhez írt email címre, vagy a Társaság nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

9.3. Helyesbítés joga

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre az 5.2. pontban foglaltak irányadóak.

9.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

-közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

11. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, OEP, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A DENTHA Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató szövege, szövegrészletei szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli másolása, felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközik!

Bejelentkezés


Röntgen csatolása

x